CMS | Privacyverklaring - client services  
 
 
   
       
 
 
 
  Privacyverklaring - client services
 
 

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe CMS Derks Star Busmann N.V. ("CMS"), statutair gevestigd te Amsterdam en met haar hoofdvestiging aan de Parnassusweg 737, 1077DG te Amsterdam, omgaat met persoonsgegevens die in het kader van haar Client Services worden verwerkt.

Onze dienstverlening: Client Services

CMS verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het volgende doel:

  • het versturen van nieuwsbrieven op basis van de door u opgegeven interessegebieden en andere e-mailcommunicatie (zoals evenementen) voor die u specifiek toestemming hebt gegeven via het onlineformulier. Dit onlineformulier is beschikbaar via https://form.jotform.com/200983552416961 en te bereiken via onze website cms.law;
  • het versturen van nieuwsbrieven en andere e-mailcommunicatie aan u als (recente) cliënt op basis van CMS' gerechtvaardigd belang; en
  • het organiseren en uitvoeren van evenementen.

Uw persoonsgegevens

In het kader van bovengenoemde dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Persoonsgegeven Doel
Volledige naam Om u correct te adresseren
Bedrijfsnaam Om uw gegevens te linken aan een organisatie, indien deze cliënt bij CMS is, en om u correct te adresseren
Functie Om u correct te adresseren en onze e-mailcommunicatie aan uw situatie aan te passen
E-mailadres Om de in deze verklaring diensten te verlenen en contact met u op te nemen
Uw interessegebieden Om u de juiste e-mailcommunicatie toe te zenden
Andere te ontvangen communicatie Om u de juiste e-mailcommunicatie toe te zenden
Uw toestemming van deze privacyverklaring en/of status als cliënt Om de legitieme grondslag voor de e-mailcommunicatie vast te leggen
Statistieken inzake het openen van de e-mailcommunicatie of enige links daarin Ter analyse van de e-mailcommunicatie en om deze te verbeteren

Deze gegevens worden verwerkt in ons interne CRM-systeem en/of in de software die wij inzetten voor e-mailcommunicatie (zie hierover de volgende paragraaf). Daarnaast verwerken wij onderstaande gegevens tijdens evenementen, uiteraard met de uiterste zorg voor uw privacy.

Persoonsgegeven Doel
Foto Voor de verslaglegging van de evenementen
Video- en audio-opnames Voor trainingsdoeleinden, verbetering van onze dienstverlening en de mogelijkheid voor deelnemers om op een later moment de inhoud terug te kijken of luisteren

Derde partijen en het doorgeven van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet zonder meer doorgegeven aan derden. Wel heeft CMS Jotform en CampaignMonitor ingeschakeld als verwerkers. Dit wil zeggen dat software van deze partijen wordt gebruikt om uw gegevens te registreren en vervolgens e-mailcommunicatie te sturen. Daarnaast schakelen wij diensten van CMS Legal Services EEIG in, bijvoorbeeld voor het houden van grootschalige webinars (e.g., via MS Teams of GoToWebinar). Deze partijen zijn verplicht eveneens aan de regels van de AVG te voldoen. CMS heeft hierover afspraken gemaakt met deze partijen, die zijn neergelegd in (verwerkers)overeenkomsten. Meer informatie over de (sub)verwerkers die CMS Legal Services EEIG heeft ingeschakeld, vindt u in het privacybeleid op CMS' website (https://cms.law/en/nld/footer-configuration/privacy-policy).

Daarnaast is het mogelijk dat CMS persoonsgegevens deelt met partijen die betrokken zijn bij de organisatie van evenementen waarvoor u zich aanmeldt naar aanleiding van onze e-mailcommunicatie.

In het algemeen delen wij geen persoonsgegevens met partijen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, omdat het beschermingsniveau van persoonsgegevens in derde landen mogelijk lager ligt dan binnen de Europese Unie. Mocht CMS echter genoodzaakt zijn dit wel te doen (bijvoorbeeld als een evenement buiten de Europese Unie wordt georganiseerd), dan zullen – waar nodig – aanvullende maatregelen worden genomen. Hierbij valt te denken aan een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract. Mocht u nog vragen hebben hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met CMS' Compliance Manager (zie contactgegevens onderaan deze verklaring).

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door CMS niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Als CMS uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruik maken van onderstaande rechten. Dit doet u via een schriftelijke aanvraag aan de contactpersoon die onderaan deze verklaring vermeldt staat. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u mogelijk eerst moeten identificeren.

Het kan voorkomen dat deze rechten conflicteren met andere (wettelijke) bepalingen. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Recht van inzage

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens CMS verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor wij niet op uw verzoek in kunnen gaan; wij zullen u, zo nodig, hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u van mening bent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te verzoeken.

Recht op vergetelheid (het wissen van gegevens)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Dit is aanvullend op de mogelijkheid om u te allen tijde van de Client Services af te melden.

Recht op beperking van de verwerking

Indien u de verwerking van persoonsgegevens door CMS wilt beperken (in afwachting van een door u verzochte rectificatie bijvoorbeeld), kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wij zullen beoordelen of de beperking mogelijk is zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring ("direct marketing"). U kunt dit echter ook bereiken door zich af te melden van de verschillende Client Services. Tijdens evenementen kunt u onze fotograaf benaderen, indien u niet wenst gefotografeerd te worden.

Recht van dataportabiliteit

Indien u wenst uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere dienstverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wij zullen een dergelijke overdracht vervolgens beoordelen, gezien deze niet altijd mogelijk is.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door CMS

Als u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door CMS, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht indienen via compliance@cms-dsb.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.